Provincie Limburg (NL) werkt aan dataportaal voor vrijetijdsector

In opdracht van de gemeenten, Provincie Limburg en branchevertegenwoordigers in toerisme en recreatie, werken de Samenwerkende VVV’s in Limburg aan het inrichten van een dataportaal voor de vrijetijdsector in Limburg. Doel in de eerste fase is het inventariseren van de haalbaarheid van een dataportaal en het opstellen van een advies voor wat betreft de technische, organisatorische en juridische inrichting van het dataportaal voor Limburg.

Star Maasroute

Na deze eerste fase wordt een ‘go-no go’ gegeven door de gemeenten en de Provincie Limburg en zal bij een ‘go’ worden gewerkt aan de daadwerkelijk bouw en het verder operationaliseren van het dataportaal voor Limburg. Operationeel zal in beginsel een analyse van het totale vrijetijdsaanbod en de draagkracht voor toerisme en recreatie in de regio’s in Limburg worden opgepakt.

Hiermee wordt ook gewerkt aan een betere spreiding van het toerisme in Limburg zodat alle regio’s en inwoners kunnen profiteren van de aantrekkingskracht van Limburg als toeristische bestemming en drukke gebieden (bijv. het Heuvelland) worden ontlast. Om dit bestemmingsmanagement vorm te geven (ontwikkelen, sturen, monitoren) op basis van feitelijkheden, is stuurinformatie nodig: relevant, actueel en makkelijk toegankelijk, begrijpelijk en bruikbaar.

De behoefte aan data wordt breed gedragen omdat het de basis vormt om uitvoering te geven aan de regionale visies van Noord, Midden en Zuid Limburg. Gelet op het gezamenlijke belang en de omvang van de investerings- en exploitatiekosten ligt het voor de hand dat alle gemeenten en Provincie Limburg de handen in een slaan om het Dataportaal voor Limburg te realiseren. Samenwerking bevordert uniformiteit, biedt kansen voor kennisbundeling, levert schaalvoordeel, efficiencywinst en een kostenbesparing op.

Er is veel data beschikbaar, maar veelal versnipperd en niet altijd goed vindbaar, actueel, bruikbaar en of makkelijk te interpreteren voor niet dagelijkse gebruikers. Ook stelt actuele data de destinatiemarketingorganisaties en brancheorganisaties in staat om de Limburgse overheden en ondernemers beter te adviseren. Verder helpt een Dataportaal ondernemers bedrijfs- en investeringsplannen te onderbouwen met actuele en relevante data. Dit draagt dan weer bij aan de kwaliteit van planideeën, vergunningaanvragen en daadwerkelijke ontwikkelingen.

Deze meerwaarde wordt bevestigd door ontwikkelaars en gebruikers van vergelijkbare dataportalen in Nederland en het buitenland. Insteek is om nadrukkelijk ook de samenwerking te zoeken met bestaande initiatieven in Nederland bij toeristische promotie-organisaties en de Landelijke Data Alliantie van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC).

Het onderhoud en beheer van vergelijkbare dataportalen is doorgaans uitbesteed aan de destinatie managementorganisaties (DMO’s) van de betreffende regio. In het geval van Limburg lijkt SVL (Samenwerkende VVV’s Limburg), het samenwerkingsverband van de vier Limburgse DMO’s de meest logische en geschikte partij om de Dataportaal, in opdracht van de financiers, te beheren en te onderhouden. Dit samen met kennisinstellingen zoals Smart Service Campus in Heerlen en opleidingsinstellingen in Limburg.

Het onderzoek in de z.g. ‘pre-operationele fase’ wordt gefinancierd door de gezamenlijke gemeenten in Limburg en uit het z.g. impulsbudget van het NBTC.

Meer informatie:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *